Szerviz feltételek

A DIGISEC BT. szerviz és hibajavítási szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerviz Feltételei

A hatálybalépés időpontja: 2015. január 1.

A DIGISEC BT. a jelen szerződési feltételekben foglaltak szerint végez – a megrendelő eseti megrendelése alapján – szerviz és hibajavítási szolgáltatásokat.

Az ÁSZF tartalmazza a szolgáltató által a megrendelő részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit. Az ÁSZF a kihirdetett érvényességi dátumtól kezdődően lép hatályba.

Általános rendelkezések

 • A hibabejelentés történhet e-mail-ben, telefonon vagy személyesen. Bejelentéskor célszerű minden észlelt jelenséget pontosan ismertetni.
 • A szolgáltatások teljesítésének időszaka normál esetben hétfőtől-péntekig 8:00-17:00 óráig tart. A szolgáltató a szolgáltatásokat ezen idő alatt teljesíti. Különleges esetekben a teljesítés bármely időpontra kérhető – a szolgáltató azonban nem kötelezhető erre – ennek díját a szolgáltatási árlista tartalmazza.
 • A megrendelő helyszíni javítás esetén köteles biztosítani a szolgáltató technikusai részére a hibás egységhez való hozzáférést, valamint a munkavégzés műszaki, környezeti feltételeit. A megrendelő köteles a tőle elvárható módon mindent megtenni a szolgáltató technikusainak biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a telephelyén tevékenykednek.

 

A jogviszony létrejötte

 • A szolgáltató ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek az ÁSZF minden esetben részét képezi. A szolgáltató ajánlatának elfogadásával a megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a megrendelő a javítást nem kéri, abban az esetben hibafeltárási díjat számítunk fel.

 

Felhasznált anyagok

 • Minden alkatrész, melyet a szolgáltató a javításhoz alkalmaz, eredeti, új vagy azzal azonos használati értékű. 
 • Eltérő kikötés hiányában a lecserélt, hibás alkatrészek – külön díj felszámítása nélkül – a szolgáltató tulajdonába kerülnek.

 

A szolgáltatás díjai

Utazási és szállítás költségek

A szervizre való kiszállás a megbízó által előre egyeztetett időpontban és feltételek mellett történik. A helyszínre utazás költségeit az alábbi előzetes árajánlat szerint számítjuk fel.

Szerviz és hibaelhárítás kiszállási díjak:

munkanapokon

4.500 Ft

munkaszüneti vagy ünnepnapokon

8.500 Ft

Budapesten kívül:

alapdíj + 100 Ft/Km

 

Munkadíjak:

normál óradíj (8:00-17:00 óráig)

5.000 Ft/fő/óra

kiterjesztett óradíj (17:00-20:00 óráig)

6.500 Ft/fő/óra

éjszakai, hétvégi és ünnepnapi óradíj

12.500 Ft/fő/óra

 

Az elszámolás szerviz munkalap alapján történik. Az óradíjak normál környezeti feltételekre vonatkoznak. Különlegesen nehéz és/vagy veszélyes környezeti viszonyok melletti munkavégzésnél előzetes egyeztetés szerinti emelt tarifa kerül alkalmazásra. A hibafelmérést követően a műszaki személyzet a legjobb belátása szerint dönt a hibaelhárítás módjáról és feltételeiről.

Anyagköltség

A javítás során a szükséges anyagköltség egyedileg kerül számlázásra.

 

Fizetési feltételek

A szerviz tevékenység elvégzését a megrendelő a szerviz munkalapon ismeri el, melynek alapján a szolgáltató jogosult a számla benyújtására. A fizetés a munka elvégzését követően készpénzben vagy banki átutalással esedékes – a szolgáltató választása szerint. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t! A számlával kapcsolatos ÁFA a mindenkori jogszabályok szerint számítandó fel.

 

Jótállás, szavatosság

 • A szolgáltató az általa beépített alkatrészekre a beépítésétől számított 6 hónapos jótállást vállal. A jótállás kizárólag a beépített alkatrészre és a készülék javítással érintett részére terjed ki. Azon részekre, melyeket a javító, karbantartó szolgáltatás nem érintett, a jótállás nem terjeszthető ki.
 • A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.

 

Felelősség korlátozása

 • A készüléken tárolt adatok, beállítások megőrzése, mentése a megrendelő feladata. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, elvesztéséért. A szolgáltató nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért. 
 • A szolgáltató nem felel következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, abban az esetben sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.
 • A szolgáltató felelőssége közvetlen okozott károkért legfeljebb a szolgáltatással érintett készüléknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értékéig terjed ki.
 • A szolgáltató nem felel olyan késedelemért, mely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye.
 • Vis major esetén a szolgáltató által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával.

 

Egyéb rendelkezések

 • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.
 • A felek között felmerülő jogviták eldöntésére – hatáskör függvényében – a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.